Friday, December 31, 2010

နကၡတ္ေဗဒင္​ေလ့လာရျခင္းအေၾကာင္းရင္း

နကၡတ္ေဗဒင္​ေလ့လာရျခင္းအေၾကာင္းရင္း

အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်​
နကၡတ္ေဗဒင္​ဆိုသည္မွာ
ေကာင္းကင္​အာကာတခၺင္တြင္စဥ္ဆက္မျပတ္ေရ့ြလ်ားေနႄကေသာ ​ေန - တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ (The Sun)၊ လ - တနလၤာျဂိဳဟ္ (The Moon)၊ အဂါၤျဂိဳဟ္ (Mars)၊ ဗုဒၶဟူးျဂိဳဟ္ (Mercury)၊ ႄကာသပေတးျဂိဳဟ္ (Jupiter)၊ ေသာႄကာျဂိဳဟ္ (Venus)၊ စေနျဂိဳဟ္ (Saturn)၊ ရာဟုျဂိဳဟ္ (Rahu)၊ ကိတ္ျဂိဳဟ္ (Ketu) ႏႇင့္ လဂ္ (Ascendant) တို့၏ ရာသီ နကၡတ္ စက္ဝန္း တေလွ်ာက္ လႇည့္ပတ္ ေန ႄကျခင္း ႏွင့္ လူတို့၏ ျဖစ္စဥ္အရပ္ရပ္ ကို ဆက္စပ္ေလ့လာ ေဟာေျပာ​ေသာ​ပညာကို ေဇာတိသ (Jyotisha)၊ သို့မဟုတ္ နကၡတ္ေဗဒင္ (Astrology) ဟုေခၚသည္။

ျဂိဳဟ္ (၉) လံုးႏွင့္ လဂ္တို့သည္ သဘာဝအားျဖင့္အလိုေလွ်ာက္ အဆက္မျပတ္ ေရြ့လ်ားေနႄကျခင္း ျဖစ္၍့ ကမ႓ာေပၚရွိ လူတို့၏ ျဖစ​္စဥ္္ အရပ္ရပ္မွာလည္း မိမိတို့၏ အတိတ္ကံ ပစၥဳပၸန္ကံ တို့ေကာင္းဆိုးအားေလွ်ာ္စြာ ျဖစ္ပ်က္ေနႄကျခင္း သာျဖစ္ျပီး ျဂိဳဟ္လဂ္တို့ ၏အေနအထားက ကမ႓ာေပၚရိွ့လူတို့ျဖစ္စဥ္ အေပၚစိုးမိုး လွ်က္ရွိသည္ ဟုယူဆျခင္းထက္ ျဖစ္စဥ္ ႏွစ္ခုကို ဆက္စပ္ေဟာေျပာႏိုင္ေသာသေဘာ (Correlation) ရွိေၾကာင္း ယူဆလွ်င္ပို၍သင့္ျမတ္ဘြယ္ရာရွိသည္။

နကၡတ္ေဗဒင္ပညာတြင္ ေယဘူယ်အားျဖင့္​ျဂိဳဟ္လဂ္တို့၏ ရာသီစက္ (Rasi chart) ေခၚ တစ္ဆယ့္ႏွစ္ရာသီခၺင္ (Zodiac) တေလွ်ာက္တည္ေနရာ၊ ဘာဝစက္ (Bhava chart) ေခၚေဒသဆိုင္ရာ မိုးကုပ္စက္ဝိုင္း (Local Horizon) ႏွင့္ မြန္းတည့္စက္ဝိုင္း (Local Meridian) တို့အားျဖင့္ပိုင္းျခားထားေသာ ေရွ့ေနာက္၊ ထက္ေအာက၊္ တစ္ဆယ့္ႏွစ္ဘာဝ (12 Houses) တို့၏ တည္ေနရာ၊ နဝင္းစက္ (Navim chart) ေခၚ နကၡတ္စက္တေလွ်ာက္ ကိုးနဝင္းစီပိုင္းျခားေသာ တည္ေနရာ၊ စသည့္ တည္ေနရာ အသီးသီးကိုျပေသာ ႄတိစကၠဇာတာခြင္ဖြဲ့ဆို၍ ဆန္းစစ္ေဟာေျပာေလ့ရိွ့ႄကပါသည္။

နကၡတ္ေဗဒင္ပညာ သည္ လကၡဏာပညာ (Palmistry) ႏွင့္ အေျခခံအားျဖင့္ ျဂိဳဟ္တို့ အား ဗလ ကို ဆန္းစစ္၍ လူတို့ျဖစ္စဥ္ အား ေဟာေျပာႏိုင္ ေသာသေဘာတြင္တူညီမွဳရွိေသာ္လည္း နကၡတ္ေဗဒင္ပညာ တြင္ ရက္စြဲ၊ တိက်ေသာေမြးဖြားခ်ိန္ ႏွင့္ ေမြးေဒသ တို့ကိုသိရိွမွသာ မူလဇာတာခြင္ (Birth chart) တြက္၍ ေဟာေျပာႏွုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ရက္၊ အခ်ိ္န္၊ ေဒသ တို့ ေသခ်ာစြာ မသိပါက ေမးလာေသာ ရက၊္ အခ်ိန္၊ ေဒသ တို့မွ အခါဇာတာခြင္ (Horary chart) ဖဲြ့ဆိုေဟာေျပာရန္ သာရိွသည္။ ရက၊္ အခ်ိန၊္ ေဒသတို့ကို တိက်စြာ သိရွိပါလွ်င္ မူလ ႏွင့္ အခါ ဇာတာခြင္ႏွစ္ခု ညွိႏွုိင္းဆန္း စစ္ျခင္းအား ျဖင့္ ကာရကံရွင္ မလာေရာက္ႏွိုင္သည့္တိုင္ ေအာင္ အေရးကိစၥရွိ၍ ေမးလာေသာ မိဘ၊ အိမ္ေထာင္ဘက္၊ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ အစရွိေသာ နီးစပ္သူတို့ကိုပင္ ေဟာဆိုခ်က္မ်ား ထုတ္ေပးႏွိုင္စြမ္းရွိသည္။ ထို့ျပင္ နကၡတ္ေဗဒင္ပညာတြင္ ဒသာစံနစ္ (Dasa)၊ ေကာဇာျဂိဳဟ္အစီးအနင္း (Transit) တို့ျဖင့္ ႏွစ္၊ လ၊ ရက္ ပိုင္းျခား၍ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးျပစ္မ်ား ေဟာဆိုႏွုိင္ျခင္း၊ ျဂိဳဟ္ ႏွင့္ ဘာဝ တို့၏အင္အားမ်ား တြက္ယူ၍ ဇာတာရွင္၏အဆင့္အတန္း၊ ခန့္မွန္းအသက္အပိုင္းအျခား တို့ကို အေသးစိတ္ဆန္းစစ္ေဟာေျပာႏွိုင္ျခင္း၊ တို့အျပင္ ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာ ျဖင့္ ျပည့္စုံေသာ မဂၤလာ အခ်ိန္အခါ မ်ား ေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ျခင္း အစရိွေသာအားသာခ်က္ မ်ားလည္းရွိေနသည္။

လကၡဏာပညာသည္ သဘာဝအားျဖင့္ လက္ဝါးျပင္တြင္ ေပၚေပါက္ေနေသာ ျဂိဳဟ္ခံုႏွင့္အေရးအေၾကာင္း မ်ားကိုဆန္းစစ္ ၍ အားထားထိုက္ေသာ ေဟာဆိုခ်က္ မ်ား ထုတ္ေပးႏွိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အမ်ားလက္ခံ ႏွိုင္ေသာ စံနစ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ သို့ရာတြင္ လူကိုယ္တိုင္မလာေရာက္ ႏွုိင္ေသာ၊ လက္ဝါးပံုစံမရရွိႏွုိင္ေသာ အေရးေပၚကိစၥမ်ားအား နီးစပ္သူတစ္ဦးဦး ကို ေဟာခ်က္ထုတ္ေပး ႏွိုင္စြမ္းမရွိေပ။ ထို့ျပင္ လက္ဝါးျပင္ရွိအေရးအေႀကာင္းမ်ား ကို တိုင္းတာယုံမွ်ျဖင့္ ျဖစ္လပိုင္း၊ ရက္ပိုင္း ထိ တိက်စြာ ေဟာေျပာ ရန္မလြယ္ကူျခင္းေႀကာင့္ ဂဏန္းေဗဒင္ (Numerology) ကဲ့သို့ အကူနည္းစံနစ္ မ်ား ေပါင္းစပ္အသုံးျပဳရန္ လိုသည္။ ျဖစ္ႏွုိင္လွ်င္ နကၡတ္ေဗဒင္ ႏွင့္ လကၡဏာ ေပါင္းစပ္ပညာ (Astro-Palmistry) အားျဖင့္ ေဟာေျပာျခငိးသည္ ျပည့္စုံ မွန္ကန္မွူ အရွိဆံုးျဖစ္ေႀကာင္းေတြ့ရွိႏွိုင္သည္။

ကမၻာေပၚ ရိွ့ တည္ေနရာ တစ္ခု၌ အခ်ိန္ အခိုက္အတန့္ တစ္ခုခု ရိွ ေကာင္းကင္ပံုကားခ်ပ္ မွတ္တမ္း (Skymap) ကို ဇာတာခြင္​ (Horoscope) ဟုေခၚသည္။ အခိ်န္ အခိုက္အတန့္ တစ္ခုခု ဆိုရာတြင္ ေအာက္ပါ ျဖစ္စဥ္ မ်ားထဲမွ တစ္ခုခု ျဖစ္ႏိွုင္သည္။
 • လူတစ္ဦး ၏ ေမြးဖြားခိ်န္ (Nativity) - မူလဇာတာ၊
 • ျပႆနာ တစ္ရပ္ အတြက္ ေမးလာခ်ိန္ (Horary) - ျပႆနာဇာတာ၊
 • မဂၤလာ အခန္းအနား တစ္ခု စတင္ခ်ိန္ (Electional) - မဂၤလာအခါဇာတာ။

ဇာတာခြင္ တစ္ခြင္ ကို ဆန္းစစ္ ၍ ေဟာခ်က္မ်ား ထုတ္ျခင္း၊ မဂၤလာအခါဇာတာ တစ္ခြင္ ကို တြက္ခ်က္ ေရြးခ်ယ္ ျခင္း၊ စသည္တို့ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျပဳႏိွုင္ရန္
  • အေျခခံနကၡတၱေဗဒ သေဘာတရား (Basic Astronomy)၊
  • အခ်ိန္သေဘာတရား (Time theory)၊
  • စက္လံုးၾတိဂံသခ်ၤာ ဆိုင္ရာအတြက္အခ်က္ပိုင္း (Spherical Trigonometry)၊ ႏွင့္
  • ေကာင္းကင္နကၡတ္ လက္ေတြ့အျမင္ (Field Astronomy)၊ တို့ကို
  ေလ့လာ တတ္သိ နားလည္ ရန္လိုအပ္ သည္။ အဆိုပါ ေရွးဦးလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္စံုႏိုင္ ေစရန္ အတြက္ ေျမျပင္စက္လံုး (Terrestrial Sphere)၊ ေကာင္းကင္စက္လံုး (Celestial Sphere)၊ အယူအဆ တို့အေပၚ အေျခခံ၍
  1. ဖ်မ္းမွ်ေနခိ်န္ (Mean Solar Time)၊
  2. မ်က္ျမင္ေနခ်ိန္ (True Solar Time)၊
  3. ေဒသၾကယ္ခ်ိန္ (Local Sidereal Time)၊
  4. နကၡတ္တာရာၾကည့္ ေဆာ့ဝဲ (Platerium Software) မ်ား ျဖင ့္ေကာင္းကင္အျမင္ ေလ့က်င့္ နည္း၊ တိုကို အေျခခံ ၍
  5. စြစ္ျဂဳိဟ္သြား (Swiss Ephemeris) ျဖင့္ ဇာတာခြင္ တြက္နည္း
  ကို ရွင္းလင္း တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္သည္။
     ေအးဝင္းေက်ာ္